REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH
Zimski semestar
Ljetni semestar
Postdiplomski
Mentorstva
Informacije

14.12. 2015. Obavještavam studente II ciklusa da u linku "Postdiplomski" mogu preuzeti moja predavanja.

Za pristup usmenom ispitu, studenti imaju obavezu napisati pristupni rad kao mini-pilot istraživanje po sljedećim instrukcijama:
1. Odabir teme po vlastitom izboru, za koju smatraju da može biti naučna
2. Kratak opis predmeta iz kojega je formulirana tema
3. Detaljniji opis problema istraživanja sa kojima su se bavili naučni istraživači u toj oblasti (u ovom poglavlju navesti od 10 do 20 referensi ne starijih od 5 godina, citirani po APA standardu)
4. Formulirati cilj istraživanja
5. Formulirati hipotezu/e istraživanja
6. Odabrati uzorak istraživanja
7. Odabrati varijable za mjerenje u skladu sa odabranim uzorkom

8. Objasniti obradu rezultata uz korištenje odabrane parametrijske ili neparametrijske statistike (AS, SD, VAR, T-test, F-test, R-Pirsonov koeficijent korelacije, koeficijent parcijalne korelacije, koeficijent multiple korelacije, koeficijent kontingencije, Fi- koeficijent korelacije, biserijski i point-biserijski koeficijent korelacije, krivolinijski koeficijent korelacije, koeficijent rang korelacije; X2 test, Mann-Whitney-Wilcoxon (MWW) test, Kolmogorov-Smirnov test , Wald-Wolfowitzov test (Test homogenosti niza), Medijan test (da li dva uzorka pripadaju populaciji sa istim medijanom) ili Siegel Tukeyev test (pogodan za testiranje razlika u varijabilitetu). Kada su u ispitivanju dva zavisna uzorka, sa dvije skupine ispitanika u kojoj svaki ispitanik ima svoj par u drugoj skupini ili u dva navrata s istom skupinom ispitanika, moguće je raditi Sign.test, Wilcoxonov test ekvivalentnih parova, koji zahtjeva mjerne vrijednosti koje imaju intervalnu ili omjernu skalu. Kada su u ispitivanju više nezavisnih uzorka, najčešće se radi Kruskal-Wallisov test, koji je u praksi analiza varijanse, u kojoj se ne analiziraju brojčani mjerni podaci već rangovi, pa je kao takav prošireni test sume rangova. Također se kod ovakvih uzoraka može koristiti i Prošireni medijan test, kada postoji više nezavisnih skupina, a želi se testirati da li one pripadaju ili ne pripadaju populaciji s istim medijanom. Kada su u ispitivanju više zavisnih uzorka, najčešće se radi Friedmanov test kao test dvostruke analize varijanse rangova. Koristi se kada se na istoj grupi ispitanika vrše mjerenja u različitim uvjetima.Također je moguće koristiti Fergusonov test monotonije reda pomoću kojega se može ustanoviti da se eksperimentalne situacije statistički značajno razlikuju, ali je moguće ustanoviti da li postoji izvjesna pravilnost u porastu ili padu od jedne eksperimentalne situacije do druge.

9. Potrebno je izvesti odgovarajuću diskusiju i zaključak ili zaključke
10. Obavezni popis literature od 10-20 referacija sa DOI numeracijom članka.


Poželjno je da studenti imaju i teorijske osnove o sljedećim naučnim analizama:

Multivarijacijske analize u naučnom istraživanju
Faktorska analiza u naučnom istraživanju
Diskriminacijska analiza u naučnom istraživanju
Regresijska analiza u naučnom istraživanju
Klaster analiza u naučnom istraživanju
Analiza sadržaja u naučnom istraživanju
Meta analiza u naučnom istraživanju

 

Apsolventski rokovi (klikni i snimi termine)

OBAVJEŠTENJE

Obavještavam studente, da većinu bitnih informacija na predmetima koje predajem, mogu naći u mojim udžbenicima "Uvod u rehabilitacijsku audiologiju" i Uvod u rehabilitaciju slušanja i govora", te da u linku "Opća surdoaudiologija", mogu skinuti skriptu "Osnovi surdoaudiologije", koja će im olakšati spremanje ispita.

----------------------------------------------------------

ISPITNA PITANJA:

Predmet: Rehabilitacija slušanja i govora

Predmet: Uvod u audiologiju

Predmet: Sistemi komunikacije

Predmet: Programiranje u rehabilitaciji gluhih 

Predmet: Profesionalno osposobljavanje gluhih osoba

Predmet:Jezički razvoj osoba oštećena sluha

Predmet: Audiološka protetika

Predmet: Višestruke teškoće osoba oštećenog sluha

Predmet: Metodika rada III

Predmet: Neverbalna komunikacija

Predmet: Metodika rada I

Predmet: Specifičnosti osoba oštećenog sluha

Predmet: Rehabilitacija slušanja i govora II

Predmet: Uvod u Znakovni jezik