REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH
O autoru
Posjete:
 

Doktorski projekti

---------------------------------------------------------------

 

Doktorski kandidat mr.sc. Esad Mahmutović, prijavio je 2011. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli doktorsku disertaciju pod naslovom "Dijagnostički programi u rehabilitaciji slušanja i govora".

Komisija u sastavu: dr.sc. Marica Iličković, predsjednik; dr.sc. Alma Huremović, docent, član i prof.dr.sc. Husnija Hasanbegović, član, pozitivno su ocijenili podobnost teme i kandidata za izradu doktorske disertacije.

Na prijedlog Naučno-nastavno vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta da se prihvati Izvještaj Komisije i za mentora imenuje prof.dr.sc. Husnija Hasanbegović, broj: 02/2-8614/11-1 od 20.10.2011. i pozitivnog mišljenja Vijeća grupacija društvenih nauka, broj:10/5-9368-3/11 od 10.11.2011. Senat Univerziteta 23.11.2011. godine donio je Odluku broj: 03-10274-7.4.1./11. o prihvatanju Izvještaja Komisije i Odluku broj: 03-10274-7.4.1.1/11. o davanju saglasnosti za imenovanje mentora.

Naučno-nastavno vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 29.12.2011. godine, donijelo je Odluku broj: 02/2-11603/11-5. o imenovanju mentora prof.dr.sc. Husnije Hasanbegović za pomoć kandidatu pri izradi doktorske disertacije.

Dr.sc. Esad Mahmutović, odbranio je doktorsku disertaciju 28.01.2015. pred komisijom u sastavu: Prof.dr.sc. Ranko Kovačević, Prof.dr.sc. Zamir Mrkonjić, Prof.dr.sc. Husnije Hasanbegović.

 

 

 

Doktorski kandidat mr.sc. Sadik Ahmetović, prijavio je 2011. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli doktorsku disertaciju pod naslovom "Edukacijska evaluacija u tretmanu gluhe djece".

Komisija u sastavu: dr.sc. Alma Huremović, predsjednik; dr.sc. Marica Iličković , docent, član i prof.dr.sc. Husnija Hasanbegović, član, pozitivno su ocijenili podobnost teme i kandidata za izradu doktorske disertacije.

Na prijedlog Naučno-nastavno vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta da se prihvati Izvještaj Komisije i za mentora imenuje prof.dr.sc. Husnija Hasanbegović, broj: 02/2-8614/11-2 od 20.10.2011. i pozitivnog mišljenja Vijeća grupacija društvenih nauka, broj:10/5-9368-3/11 od 10.11.2011. Senat Univerziteta 23.11.2011. godine donio je Odluku broj: 03-10274-7.4.2./11. o prihvatanju Izvještaja Komisije i Odluku broj: 03-10274-7.4.2.1/11. o davanju saglasnosti za imenovanje mentora.

Naučno-nastavno vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 29.12.2011. godine, donijelo je Odluku broj: 02/2-11603/11-4. o imenovanju mentora prof.dr.sc. Husnije Hasanbegović za pomoć kandidatu pri izradi doktorske disertacije.

Dr.sc. Sadik Ahmetović, odbranio je doktorsku disertaciju 28.11.2014. pred komisijom u sastavu: Prof.dr.sc. Jasmina Kovačević, Prof.dr.sc. Fuad Brkić, Prof.dr.sc. Husnije Hasanbegović.

 

Doktorski kandidat mr.sc. Naim Salkić, prijavio je 2011. godine na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Univerziteta u Tuzli doktorsku disertaciju pod naslovom "Sadržajno razumijevanje pisanog oblika komunikacije gluhe djece".

Komisija u sastavu: dr.sc. Alma Huremović, predsjednik; dr.sc. Zamir Mrkonjić, docent, član i prof.dr.sc. Husnija Hasanbegović, član, pozitivno su ocijenili podobnost teme i kandidata za izradu doktorske disertacije.

Na prijedlog Naučno-nastavno vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta da se prihvati Izvještaj Komisije i za mentora imenuje prof.dr.sc. Husnija Hasanbegović, broj: 02/2-11603/11-2 od 29.12.2011. i pozitivnog mišljenja Vijeća grupacija društvenih nauka, broj:10/5-465-4/12 od 26.01.2012. Senat Univerziteta 01.02.2012. godine, donio je Odluku broj: 03-515-3.3.1./12. o prihvatanju Izvještaja Komisije i Odluku broj: 03-515-3.3.1.1/12. o davanju saglasnosti za imenovanje mentora.

Naučno-nastavno vijeće Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Univerziteta u Tuzli 23.02.2012. godine, donijelo je Odluku broj: 02/2-1205/12-7. o imenovanju mentora prof.dr.sc. Husnije Hasanbegović za pomoć kandidatu pri izradi doktorske disertacije.

Dr.sc. Naim Salkić, odbranio je doktorsku disertaciju 20.01.2015. pred komisijom u sastavu: Prof.dr.sc. Ranko Kovačević, Prof.dr.sc. Zamir Mrkonjić, Prof.dr.sc. Husnije Hasanbegović.