REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH
Knjige
Reference
Software
Uvod u rehabilitacijsku audiologiju

Knjiga „Uvod u rehabilitacijsku audiologiju“ pruža mogućnost usvajanja osnovnih znanja o vrlo širokom djelovanju u struci koja artikulira rad sa osobama s oštećenim sluhom. Neophodna je studentima Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, logopedima i audiorehabilitatorima, ali knjiga može biti i informator stručnjacima drugih usmjerenja, koji imaju određene vrste kontakta sa osobama s oštećenim sluhom (ljekarima, psiholozima, nastavnicima i sl.), te može poslužiti kao podsjetnik za stručnjake u praksi. Također, može služiti i kao priručnik roditeljima koji imaju djecu s oštećenim sluhom, kako bi lakše razumjeli stanje u kojem se našlo njihovo dijete, te na taj način pristupili pronalaženju puteva za prilagođavanje, kako djeteta tako i cijele porodice, tom stanju.
Knjiga je napisana u osam poglavlja. Prvo poglavlje objašnjava stručnu disciplinu kroz predmet i njeno djelovanje; Drugo poglavlje artikuliše anatomiju i fiziologiju slušnog organa, koja je opisana na jednostavan i nemedicinski način; U trećem poglavlju su opisana oštećenja sluha i njihove posljedice; Četvrto poglavlje se bavi osnovama dijagnostičkih procedura koje je podijeljeno na dva dijela, u kojima su, u prvom dijelu, navedene procjene stanja čujenja i slušanja, procjene govornog i jezičkog statusa i drugih oblika komunikacije, a u drugom, procjene osnovnih psiholoških karakteristika; Peto poglavlje opisuje slušna pomagala i njihovu primjenu; Šesto poglavlje objašnjava govor i jezik kao sredstvo komunikacije koje se preferira u rehabilitaciji, te jezičke zakonomjernosti koje vladaju u radu sa slušno oštećenom populacijom; Sedmo poglavlje opisuje tretmanske postupke, a osmo poglavlje daje značaj porodici djeteta s oštećenim sluhom, te objašnjava njenu ulogu u rehabilitaciji i socijalizaciji.