REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH
Mentorstva:
 
 
diplomski radovi/magisterski radovi/doktorske disertacije

MENTORSTVA ZA DIPLOMSKE RADOVE:

1. Amir Morankić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirao 10.04.2007. Tema diplomskog rada: "Uticaj oštećenja sluha na razvoj ličnosti"

2. Sanel Džindić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirao 28.06.2007. Tema diplomskog rada: "Značaj institucionalne rehabilitacije gluhe djece, programska konceptualizacija i ciljevi"

3. Romana Halilović, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirala 22.04.2008. Tema diplomskog rada:"Psihološke osnove čitanja govora sa usta"

4. Vedrana Delić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirala 22.04.2008. Tema diplomskog rada: "Razvoj mišljenja i motivacije kod gluhih osoba"

5. Edina Babović, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirala 10.07.2008. Tema diplomskog rada: "Primjena verbotonalnog sistema u rehabilitaciji slušanja i govora djece u razvojnom periodu"

6. Elvisa Ćatić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirala 10.07.2008. Tema diplomskog rada: "Psihosocijalni i emocinalni poremećaji kod nagluhe djece"

7. Fadilka Memišević, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirala 11.12.2009. Tema diplomskog rada: "Primjena metoda demutizacije u nastavi sa gluhom djecom, metodsko-pedagoški proces"

8. Fajić Berzad, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirao 10.03.2010. Tema diplomskog rada: "Znakovi i značenja u neverbalnoj komunikaciji gluhe djece "

9. Melika Hasić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, diplomirala 30.09.2011. Tema diplomskog rada: "Vokalne stimulacije i ekspresivni izraz u rehabilitaciji gluhe djece"

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

MENTORSTVA ZA MAGISTARSKE RADOVE:

1. Mr.sc. Naim Salkić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirao 21.03.2008. Tema magistarskog rada:"Gluhi između oralizma i znakovnog jezika"

2. Mr.sc. Esad Mahmutović, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirao 30.05.2008. Tema magistarskog rada:"Teorijske i praktične osnove za formiranje bosanskog znakovnog jezika"

3. Mr.sc. Edin Mujkanović, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirao 04.07.2008. Tema magistarskog rada:"Funkcija znakovnog jezika u prevazilaženju socijalno-komunikacijskih barijera"

4. Mr.sc. Sadik Ahmetović, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirao 20.02.2009. Tema magistarskog rada:"Povezanost edukacijskog i društvenog statusa osoba sa oštećenjem sluha na području Bosne i Hercegovine "

5. Mr.sc. Senad Mehmedinović, dipl.defektolog - somatoped, magistrirao 20.11.2009. Tema magistarskog rada:"Procjena motorike i motoričkih vještina kod gluhe djece"

6. Mr.sc. Admira Beha, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirala 23.08.2011. Tema magistarskog rada:"Profesionalna orjentacija gluhih u Bosni i Hercegovini"

7. Mr.sc. Nedim Muftić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirao 29.09.2012. Tema magistarskog rada:"Komparativna analiza pisanog oblika izražavanja djece sa govorno-jezičkim smetnjama i slušno oštećene djece"

8. Mr.sc. Adi Dlug, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirao 22.10.2012. Tema magistarskog rada:"Kognitivna spaciocepcija gluhe djece "

9. Mr.sc. Romana Halilović, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirala 18.10.2013. Tema magistarskog rada: "Strukturalne inverzije u elektronskoj komunikaciji gluhe djece"

10. Mr.sc. Marinko Tomić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirao 11.07.2016. Tema magistarskog rada: "Kvalitativne karakteristike upotrebne valjanosti slušnih aparata kod nagluhih osoba u Brčko distriktu".

11. Mr.sc. Sanela Čajlaković Kurtalić, dipl.defektolog - surdoaudiolog, magistrirala 05.10.2016. Tema magistarskog rada: „Povezanost intenziteta buke gradskih naselja sa frekvencijom i slušnim statusom korisnika slušnih pomagala“.

 

MENTORSTVA ZA DOKTORSKE DISERTACIJE:

1. Dr.sc. Esad Mahmutović, doktorirao na temu: "Dijagnostički programi u rehabilitaciji slušanja i govora"

2. Dr.sc. Sadik Ahmetović, doktorirao na temu: "Edukacijska evaluacija u tretmanu gluhe djece"

3. Dr.sc. Naim Salkić, doktorirao na temu: "Sadržajno razumijevanje pisanog oblika komunikacije gluhe djece"