REHABILITACIJA/EDUKACIJA

ENGLISH
O autoru
biografija

Prof.dr.sc. Husnija Hasanbegović

Radna biografija:

Husnija Hasanbegović, rođen je u Tuzli, gdje je završio srednju Medicinsku školu. Diplomirao je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u Tuzli 30.09.1998. godine, sa ocjenom deset (10). Postdiplomski studij upisao je na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, Sveučilišta u Zagrebu 1999. godine, a znanstveni stupanj magistra znanosti, stekao je 23.06.2003. godine, odbranom magistarskog rada pod naslovom: „Pretpostavke uspješne integracije gluhih radnika u čujuću radnu sredinu“. Znanstveni stupanj doktora nauka, stekao je na Univerzitetu u Tuzli, 13.03.2006. godine, odbranom doktorske disertacije pod naslovom: „Rehabilitacijski programi u jezičnom razvoju gluhih“. U periodu od 1998 do 2000. godine, radi kao rehabilitacijski audiolog u JZU Dom zdravlja Banovići. Od 21.07. 2000. godine, zaposlenik je na Univerzitetu u Tuzli i radi na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu u zvanju „asistent“, od 09. 02. 2004. godine, u zvanju „viši asistent“, od 2006. godine, u zvanju „docent“, od 2011 u zvanju izvanrednog profesora a od 2013 godine imenovan je od strane Senata Univerziteta u Novom Sadu za gostujućeg profesora na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. U izbornim periodima, bio je aktivni učesnik na mnogobrojnim znanstvenim i stručnim kongresima, simpozijima i seminarama u zemlji i inostranstvu. Završio je Internacionalnu školu iz oblasti rehabilitacije 2003. godine, u Norveškoj, na Univerzitetu u Oslu. Učesnik je u nekoliko projekata, od kojih je najznačajniji projekat u vezi sa kvalitetom inkluzivnog obrazovanja, u saradnji sa Univerzitetom u Bologni i međunarodni projekat „Razvoj prema inkluzivnoj školi: Praksa-Istraživanje-Razvoj kapaciteta - Univerzitet u Beogradu, Ljubljani, Sarajevu, Skoplju, Tuzli, Zagrebu i Oslu“. Realizirao je kao Voditelj naučne projekate "Projekti od značaja za Bosnu i Hercegovinu", pod naslovima: "Edukativni i socijalno-pravni položaj gluhih osoba u BiH"; "Softwersko učilo za gluhe osnovce"; "Očuvanje kulturoloških faktora gluhe populacije u Bosni i Hercegovini"; „Unaprijeđenje evaluacije u profesionalnoj orjentaciji i osposobljavanju gluhih učenika u Bosni i Hercegovini”. U nastavnom procesu, na dodiplomskom studiju, izvodi nastavu na predmetima: Uvod u audiologiju, Sistemi komunikacije, Neverbalna komunikacija, Rehabilitacija slušanja i govora i Metodika rada sa slušno oštećenim licima, a na postdiplomskom studiju, izvodi nastavu iz Metodologije naučno-istraživačkog rada. U naučno-istraživačkom radu, bavi se problemima osoba s oštećenim sluhom, posebno problemima njihove psihologije i edukacije s akcentom na jezički razvoj i drugim oblicima komunikacije sa okolinom.

Autor je Paradigmatično-pragmatične metode u govorno-jezičkoj rehabilitaciji.

Autor je programiranog hirološkog, daktilološkog i alfabetskog računarskog pisma za gluhe i software-a za govornu i jezičku edukaciju i rehabilitaciju logopata i slušno oštećenih lica.

Autor je univerzitetskog udžbenika: "Uvod u rehabilitaciju slušanja i govora".

Koautor je univerzitetskog udžbenika "Uvod u rehabilitacijsku audiologiju".

Koautor je univerzitetskog udžbenika "Sistemi komunikacije u edukaciskoj rehabilitaciji".

Autor je knjige "Bilingvalni pojmovnik".

Autor je knjige "Osnovi naučnog istraživanja".

Koautor je knjige „Rječnik za gluhe“.

Koautor je naučne monografije "Profesionalno osposobljavanje gluhih".

Koautor je knjiga duhovne edukacije gluhih i slijepih osoba pod nazivom: „Ilmihal za gluhe“ i „Ilmihal za slijepe“.

Mentorisao je kandidatima kroz diplomske, magistarske radove i doktorske disertacije.

Diplomski radovi:

"Uticaj oštećenja sluha na razvoj ličnosti"; "Značaj institucionalne rehabilitacije gluhe djece, programska konceptualizacija i ciljevi"; "Psihološke osnove čitanja govora sa usta"; "Razvoj mišljenja i motivacije kod gluhih osoba"; "Primjena verbotonalnog sistema u rehabilitaciji slušanja i govora djece u razvojnom periodu"; "Psihosocijalni i emocinalni poremećaji kod nagluhe djece".

Magistarski radovi:

"Gluhi izmedu oralizma i znakovnog jezika";

„Teorijske i praktične osnove za formiranje bosanskog znakovnog jezika“; „Uloga znakovnog jezika u funkciji prevazilaženja socijalno-komunikacijskih barijera“;

„Povezanost edukacijskog i društvenog statusa osoba oštećenog sluha na području Bosne i Hercegovine“;

"Procjena motorike i motoričkih vještina kod gluhe djece"; "Profesionalna orjentacija gluhih u Bosni i Hercegovini";

"Komparativna analiza pisanog oblika izražavanja djece sa govorno-jezičkim smetnjama i slušno oštećene djece";

"Kognitivna spaciocepcija gluhe djece";

"Kvalitativne karakteristike upotrebne valjanosti slušnih aparata kod nagluhih osoba u Brčko distriktu";

"Povezanost intenziteta buke gradskih naselja sa frekvencijom i slušnim statusom korisnika slušnih pomagala".

Doktorske disertacije:

"Dijagnostički programi u rehabilitaciji slušanja i govora";

"Edukacijska evaluacija u tretmanu gluhe djece";

"Sadržajno razumijevanje pisanog oblika komunikacije gluhe djece".

Objavio je 48 naučnih radova.